گفتنی است هفته گذشته نیز تجمع اعتراضی مشابهی در شهر مونترال کشور کانادا برگزار شده بود.

سعید ملک پور، که پیش از بازداشت در سال ۱۳۸۷ مقیم کشور کانادا بود، متخصص کامپیوتر است و وکیل و خانواده او گفته بودند که از برنامه‌ای که او نوشته، بدون اطلاعش در طراحی سایت‌های نامناسب استفاده شده است. اتهاماتی که خود سعید ملک‌پور نیز آن‌ها را با انتشار نامه‌ای از درون زندان تکذیب کرده بود. حکم اعدام او واکنش های زیادی را در سطح جهان و به ویژه کشور کانادا موجب شده است.
عده ای از شرکت کنندگان معتقد بودند که بازداشت و سپس صدور  حکم اعدام سعید  ملک پور بی  ارتباط به تنش  های  موجود بین دو کشور  ایران و کانادا نمی باشد و جمهوری  اسلامی سعید ملک پور را در واقع به گروگان گرفته است.

سعید ملک پور هم اکنون تحت فشار برای انجام اعترافات تلویزیونی قراردارد.

Advertisements