Entekhabat_2s

طراح: دوست سبز

رای من شهادت یک پرواز
رای من جاری خون بر آسفالت
رای من یک پیکر در تابوت
رای من در خاک است!

——————————————————————————————————————————–
گسترش آگاهی؛ استراتژی جنبش مدنی ایران که برشبکه های اجتماعی، اندیشه و نوآوری های مردم ایران تکیه دارد.
——————————————————————————————————————————–
هر ایرانی،  یک ستاد

هرایرانی، یک جنبش
—————————————————————————–
اطلاع رسانی کنید؛  رسانه شمایید

Advertisements