اين نامه را چند بار بايد خواند كه هر بار نكته اي در
آن مي توان ديد !

                !سلام آقای ده نمکی

زمان زود می گذرد و شما آنقدر مشغله دارید که خیلی چیز ها یادتان نمی آید.
ما هم خواستیم یادمان نیاید … اما خوب جای زخم همیشه ماندنیست !
روز های دیر و دور را به خودتان وا میگذارم … از همین اواخر درد دل کنیم
یادش بخیر … روز گاری بود سینمای یخ بسته ی ما خواست تکانی بخورد …
تا اینکه " آدم برفی " یخ سینمای ما را وا کرد.
نمی دانم آن روز ها کجا بودید … از خودتان که پرسیدیم جوابی دستگیرمان نشد ..
آن روز سینما به سینما ، اکران آدم برفی دو صف داشت …
صف اول بلیتی که می خریدیم …صف دوم باتوم هایی که می خوردیم !
نمی دانم خبر دارید ؟ آن روز جلوی هر سینما دسته ای باتوم دار می ایستادند
و هر که از سینمای آدم برفی بیرون می آمد را می زدند…
بعد ها گفتند سر دسته ی همین باتوم دار ها دارد برای پیشرفت فرهنگ و هنر
فیلم میسازد
یعنی کسی که فرهنگ را می فهمد ، آزادی بیان را نمی فهمد ؟؟

                                              شما که آنجا نبودید نه ؟؟
نمی دانم خبر دارید ؟ یک روز در یک سینما که آدم برفی را اکران می کرد
          مردی روی صحنه ی اجرا رفت و پرده ی سینما را پاره کرد …
                      صورتا خیلی شبیه شما بود … شما که نبودید ؟
                                                           زمان گذشت …
                           شما عوض شدید … اصلا به کل عوض شدید …
فقر وفحشا را ساختید … نمی دانم حقیقت را می خواستید به رخ کی بکشید ؟
مردمی که کف خیابان زندگی می کنند ، خودشان این ها را می دیدند …
               یا شاید می خواستید از ما بهتران آن بالا ها ببینند
                 اصلا نفهمیدیم شما چه طور اینقدر عوض شدید ؟

شما سی و چند سال زندگیتان از این حرف ها نمی زدید ؟ یعنی آن موقع فاحشه
های شهر را نمی دیدید؟
یعنی یکهو وحی نازل شد و شما سینه برای خیابان خواب های ما سپر کردید ؟
گاهی انسان ها بابت زدن حرف حق هم منظور دارند اما شما ؟ نه شما که از
این قشر آدم ها نبودید ؟؟؟؟
روز گار به اخراجی ها رسید … اخراجی های اولتان را همه دیدند و خندیدند …

شما کثرت ببیننده تان را به حساب تایید کارتان گذاشتید بی آنکه یادتان باشد
دل این مردم برای خندیدن تنگ شده است . آنقدر هم حواسشان نیست که حضورشان
به چه چیزی دارد تایید می دهد …
به اخراجی های 3 رسیدید … دلتان گرم تشویق ها … سرتان پر از باد
تایید … آرمان هاي یک نسل را مسخره کردید             …

سبز را آبی و قرمز کردید و نشان دادید مردم آلت دستی بیش نیستند در دست
های آدم هایی که آن بالا نشسته اند …

                    از این هم بگذریم ..

چند روز است که پگاه آهنگرانی ناپدید است . میشناسیدش ؟ کارگردان فیلم "
ده نمکی ها " …اصلا این فیلم را دیده
 ای ؟
            نمی دانیم از کجا باید سراغش را بگیریم ؟ تو میدانی ؟؟؟
… مطمئنی نمی دانی ؟

                تو دوست های کله گنده زیاد داری ؟ می شود یک سوالی از
آنها بپرسی
                              راه دوری نمی رود که مادرش را از نگرانی
در بیاوری
راستی … من سر سجاده ات نبوده ام که ببینم خلوص سجده هایت چه قدر است
… ولی یک چیز را می دانم …

اینکه اگر خدایی آن بالا باشد ، عزیز ترینش ، بنده هایش هستند …بنده
هایی که اکثرشان نماز شب نمی خوانند و             شلوار تنگ و یقه ی باز
می پوشند …

                          مراقب بنده هایش باش …. شاید دل یک نسل از
تو گرفته باشد.