Majid_dori8

 مجید دری،بیست و هشت ماه در زندان اما دریغ از یک ساعت مرخصی

 

مجید دری دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در حالی وارد بیست و نهمین ماه از دوران زندان خود می شود که تاکنون پیگیری های خانواده او برای مرخصی و انتقال وی از زندان بهبهان به زندان تهران بی نتیجه مانده است.

http://www.rahesabz.net/story/44866/

Advertisements